Jump To Main Content Jump To Main Navigation Jump To Footer
Löffelhund

Všeobecné obchodní podmínky a provozní řád zoologické zahrady

1. Nákupem vstupenky vyjadřujete souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami a provozním řádem zoologické zahrady.

2. Vstupné
Výši ceny vstupného stanovuje dozorčí rada Zoo Dresden GmbH. Ceny vstupného jsou viditelně vyvěšeny u vstupu do zoo. Existují různé kategorie. Rozlišujeme především vstupné pro dospělé osoby, snížené vstupné a vstupné pro děti. Slevy a skupinové tarify jsou uvedeny na vývěsce. Vstupné je splatné okamžitě při vstupu do zoo. Samozřejmě je možné zaplatit vstupné i bezhotovostně (v eurech). Výjimečně je možné domluvit si nákup na fakturu.

3. Roční vstupenky
Pro dospělé osoby, pro osoby s nárokem na slevu, pro děti a rodiny nabízíme roční vstupenky za různé ceny. Roční vstupenky jsou vázané na konkrétní osobu a jsou nepřenosné. Při ztrátě roční vstupenky neexistuje nárok na náhradu. Majitelé roční vstupenky mají volný vstup na všechny mimořádné akce.

4. Mimořádné akce
Pro mimořádné akce mohou být stanoveny jiné ceny vstupného. Zaniká právo na jinak běžné ceny vstupného. Toto neplatí pro majitele roční vstupenky.

5. Příslušný soud
Příslušným soudem Zoo Dresden GmbH jsou Drážďany (Dresden). Příslušný soud Dresden je sjednaným soudem v případě právních sporů.

Provozní řád zoologické zahrady

Vážení hosté,

přáli bychom si, aby se návštěva naší zoologické zahrady stala pro Vás příjemným zážitkem. Prosíme Vás, abyste brali ohled na ostatní návštěvníky a na zvláštní potřeby našich zvířat. To především znamená chovat se zodpovědně vůči sobě i ostatním a jednat podle pravidel slušného chování. Kromě toho Vás prosíme, abyste respektovali následující pravidla, která představují naše všeobecné obchodní podmínky. Vyhnete se tak případným nedorozuměním.

1. Vstupenky
Vstup do zoo je povolen pouze s platnou vstupenkou a označenými vstupy. Při vstupu do zoo je nutné mít vstupenku u sebe. Majitelé nepřenosných vstupenek (ročních vstupenek) musí svou identitu prokázat předložením své roční vstupenky. Během celého pobytu v zoo je nutné mít vstupenku u sebe a na vyžádání ji předložit. Opuštěním zoologické zahrady pozbývá vstupenka svou platnost. Roční vstupenka opravňuje na ní uvedenou osobu ke vstupu do zoologické zahrady, a to ode dne první návštěvy zoo po dobu jednoho roku a během běžné otevírací doby. Je nepřenosná. Koupě roční vstupenky neodůvodňuje nárok na každodenní otevření zoo během platnosti roční vstupenky. Vstupenky, které byly získány neoprávněně, nebo byly zneužity, ztrácí svou platnost a bez nároku na náhradu musí být vráceny společnosti Zoo Dresden GmbH. Dotyčným osobám nebude v budoucnosti umožněna návštěva zoo. Bude na ně podáno trestní oznámení.

2. Parkování
Parkoviště zoologické zahrady patří k areálu Zoo Dresden GmbH. Je určeno výhradně pro návštěvníky zoologické zahrady. Pro jeho využití platí pravidla silničního provozu a na parkovišti vyvěšené podmínky parkování. Za jakékoliv škody vzniklé nebo způsobené na parkovišti ručí Zoo Dresden GmbH pouze v případě, že lze jejich pomocníkům při plnění nebo zákonným zástupcům prokázat úmyslné zavinění nebo hrubou nedbalost. Využití parkoviště je zpoplatněno.

3. Všeobecné bezpečnostní předpisy
Je nutno bezpodmínečně dodržovat požárně policejní předpisy vyvěšené v areálu zoo. To platí pro zákaz kouření v pavilonech a jiných vymezených místech a především pro rozdělávání ohně.
Do areálu zoologické zahrady je zakázáno nosit zbraně.
Osobám pod vlivem alkoholu nebo drog může být zabráněno ve vstupu do areálu zoologické zahrady, nebo mohou být z areálu vykázány. V zájmu hostů je třeba dbát pokynů personálu zoologické zahrady. Osoby, které svou roční vstupenku nebo jinou nepřenosnou vstupenku protiprávně předají třetí osobě nebo se pokusí se vstupem nějak manipulovat, ztrácí pro dobu platnosti vstupenky oprávnění ke vstupu. V zájmu poctivých hostů si Zoo Dresden GmbH zneužité roční vstupenky převezme, jejich majitelům do budoucna znemožní nákup roční vstupenky a podá na ně trestní oznámení. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno brát si do zoo jízdní kola, skateboardy, kolečkové brusle, odrážedla atd. Toto vybavení je třeba ponechat mimo zoologickou zahradu. V zájmu bezpečnosti a pro ochranu našich návštěvníků před nepřiměřeným omezováním, si také vyhrazujeme právo zakázat používání jiných dopravních prostředků, např. ručních vozíků, které by vzhledem ke své velikosti mohly představovat překážku pro ostatní návštěvníky.
4. Krmení a hlazení
I když budou zvířata vypadat přítulně a budou vrhat dojemné pohledy: řádný chov a zdraví zvířat je možné zaručit jen v případě, že budou krmena výhradně personálem zoo s použitím odpovídajícího speciálního krmiva. Nepokoušejte se tedy zvířata krmit. Ve výbězích, u nichž zoo nabízí krmivo, smíte zvířata krmit, ovšem pouze tímto zoologickou zahradou poskytnutým krmivem. Zoologická zahrada si vyhrazuje právo vykázat osoby, které porušují zákaz krmení, a i v budoucnu jim zakázat návštěvu zoo.

5. Bezpečnostní uzávěry
Žádáme Vás, abyste neopouštěli stezky pro návštěvníky a prostory výslovně určené návštěvníkům. Nevstupujte na trávníky. Důrazně varujeme před lezením na bezpečnostní mříže a bezpečnostní uzávěry i před jejich překračováním.

6. Vstup s vlastním zvířetem
S ohledem na naše zvířata a návštěvníky není vstup s vlastním zvířetem (psi, kočky atd.) dovolen.
7. Používání zařízení zoologické zahrady
Návštěva zoo by měla být pro Vás, ale také pro ostatní návštěvníky, příjemným zážitkem. Prosíme Vás, abyste měli pochopení pro skutečnost, že různé pokyny pro uživatele a uživatelské návody, a rovněž instrukce pracovníků zoo přispívají k bezproblémovému provozu a všichni návštěvníci je musí respektovat. Pokud se instrukcemi a návody nebudete řídit, může Vám personál používání zařízení zakázat nebo Vás vykázat z areálu zoologické zahrady, aniž by Vám tím vznikl nárok na náhradu. Návštěvníci ručí za škody, které vzniknou vlivem porušování nebo nedodržování bezpečnostních návodů nebo instrukcí.
8. Využívání herních zařízení
Při využívání herních zařízení, trávníků na hraní, kontaktních výběhů a jiných zařízení je bezpodmínečně nutné dodržovat omezení věku a pokyny pro uživatele. Za škody vzniklé porušováním předpisů nebo jinak nesprávným používáním nepřebírá Zoo Dresden GmbH odpovědnost, ledaže by byla škoda zapříčiněna chybnými pokyny pro uživatele nebo vadným stavem zařízení.

9. Povinnost vykonávat dohled
Dětem do 12 let je vstup do zoologické zahrady dovolen pouze v doprovodu dospělé osoby. Prosíme rodiče a doprovodný personál dětí a školních skupin, aby pečlivě plnili svou povinnost vykonávat dohled. V rámci toho mají osoby vykonávající dohled a rodiče odpovědnost také za všechny škody, které způsobí osoby, na něž mají dohlížet

10. Rozsah služeb
Vždy se snažíme zajistit našim návštěvníkům příjemný a na zážitky bohatý pobyt v naší zoo. S ohledem na naše zvířata a jiné závažné důvody (například počasí, nezbytné servisní a stavební práce) není možné s koupí vstupenky spojovat nárok na určité služby, např. prezentaci určitých zvířat či druhů nebo využívání všech atrakcí zoologické zahrady za všech okolností.

11. Hlášení škod a ztráta předmětů
O všechna zařízení v zoo se pečlivě staráme a hlídáme je. Pokud se Vám i přesto stane nikoli vlastním zaviněním nějaká škoda, před opuštěním areálu zoologické zahrady ji nahlaste u pokladny. Prosíme Vás, abyste se ohlásili i v případě, že existuje důvod se domnívat, že by v důsledku nějaké události mohla škoda vzniknout později. Nárok na náhradu škody je vyloučen, pokud dojde k nahlášení možné či domnělé škody teprve po opuštění areálu zoologické zahrady. Nalezené věci a předměty odevzdejte u pokladny. Ztracené předměty je možné si vyzvednout u pokladny.

12. Reklama/propagace a nabídka zboží či služeb
Reklama/propagace v areálu zoologické zahrady (k tomu patří i plochy před vstupem a parkoviště) i nabídka zboží či služeb je dovolena pouze po předchozím souhlasu vedení společnosti. Totéž platí pro průzkumy veřejného mínění a sčítání.
13. Fotografování a filmování
Budeme rádi, když si u nás pořídíte hodně fotografií nebo filmů do svého rodinného archívu. Při pořizování snímků však berte ohled na ostatní návštěvníky zoo. Ne každý si přeje být na fotografii. Prosíme Vás, abyste měli rovněž pochopení pro skutečnost, že zveřejňování fotografií nebo filmových klipů z naší zoo je možné pouze po našem předchozím souhlasu. Fotografování a filmování pro komerční účely rovněž vyžaduje náš předchozí souhlas. Návštěvník tímto vyjadřuje svůj souhlas s tím, že právo na vlastní snímek bude převedeno na Zoo Dresden GmbH, resp. na touto společností pověřenou agenturu za účelem reklamy, PR a uveřejnění v tisku.

Přejeme Vám bezstarostný a příjemný den a mnoho zábavy v naší zoologické zahradě.

Karl-Heinz Ukena
výkonný ředitel

Dr. Wolfgang Ludwig
zoologický ředitel

 

(Stav: 2011)